0313 368 6030-32
فیدر لاستیکی

به دلیل متنوع بودن نوع استفاده وهمچنین ظرفیت تولید، حجم و ظرفيت اين دستگاه‌ها نیز متغير بوده و ماشین سازی صالح بنا به سفارش مشتري آن را در ظرفيت های گوناگون طراحي و می سازد..

View more